String formatting: % vs. .format vs. f-string literal String formatting: % vs. .format vs. f-string literal python python